Author: Frank Robben

Pano – De hoge prijs van een rondje zwartepieten in de media

Eind januari werd ik gevraagd om een interview over contactopsporing voor Pano, een programma van de VRT-nieuwsdienst, die ik doorgaans respecteer om zijn diepgang en nuance. De setting van het interview was zeer bijzonder en de reportage bevatte uiteindelijk veel onjuiste informatie. Hieronder gaan enkele bedenkingen over de aspecten waarbij ik betrokken ben. Het is alvast merkwaardig dat de basiskritiek op het ICT-systeem wordt geuit door een aantal personen die het systeem mee hebben uitgedacht. En er is bij de behoeftenbepaling wel degelijk zeer goed naar hen geluisterd. Enkele feiten Organisaties waarover ik de leiding heb, werden op 19 april...

Gegevensbescherming verdient een eensgezinde en multidisciplinaire aanpak

De laatste weken verschijnen in de pers regelmatig signalen over spanningen binnen de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Meningen kunnen verschillen, zeker. Maar over de uitgangspunten en de basisvisie zou dat niet mogen. De GBA moet ervoor zorgen dat burgers terecht vertrouwen kunnen hebben in de verwerking van hun persoonsgegevens door om het even wie. In de overheid en de private sector. Moderne technologieën kunnen enorme voordelen en toegevoegde waarde bieden. Maar ze moeten worden ingezet met de juiste waarborgen voor het grondrecht op gegevensbescherming. De GBA heeft de belangrijke opdracht om hiertoe bij te dragen en hierop toe te zien. Ze werkt...

La protection de données mérite une approche commune et multidisciplinaire

Ces dernières semaines, il a été régulièrement fait état dans la presse de tensions au sein de l’Autorité de protection de données (APD). Certes, les avis peuvent diverger, mais cela ne devrait pas être le cas pour les principes de base et la vision. L’APD doit veiller à ce que les citoyens puissent avoir confiance à juste titre dans le traitement de leurs données à caractère personnel par toute instance, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé. Les technologies modernes peuvent offrir une valeur ajoutée et des avantages considérables, mais elles doivent être mises en...

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en het eHealth-platform: ‘big brother’ of ‘data protection by design’?

Wat verkiest u ? U hebt recht op een tegemoetkoming voor personen met een handicap of een leefloon. Op basis hiervan hebt u ook recht op het sociaal tarief voor water, gas en elektriciteit, een verminderd tarief voor het openbaar vervoer en een vrijstelling van de gemeentelijke afvaltaks. Wenst u een heleboel papieren attesten te ontvangen die u vervolgens zelf naar tal van instanties moet versturen om in aanmerking te komen voor deze aanvullende voordelen ? Of wilt u liever dat al deze instanties u automatisch deze voordelen toekennen, nadat ze elektronisch op de hoogte werden gebracht dat u aan de...

La Banque Carrefour de la Sécurité Sociale et la Plate-forme eHealth: ‘big brother’ ou ‘data protection by design’ ?

Que préférez-vous ? Vous avez droit à une allocation aux personnes handicapées ou à un revenu d’intégration. Sur cette base, vous avez également droit au tarif social pour l’eau, le gaz et l’électricité, à un tarif réduit pour les transports en commun et à une exonération de la taxe communale sur les déchets ménagers. Voulez-vous recevoir un grand nombre d’attestations papier que vous devez vous-même envoyer à de nombreuses instances pour bénéficier de ces avantages complémentaires ? Ou préférez-vous que toutes ces instances vous accordent automatiquement ces avantages car elles ont reçu une notification électronique que vous rencontrez les conditions d’obtention, sans...

Elektronische informatie-uitwisseling in de Belgische gezondheidszorg

Elektronisch informatiebeheer en elektronische informatie-uitwisseling bieden enorme mogelijkheden om de kwaliteit van de gezondheidszorg en de patiëntveiligheid te verhogen, het gezondheidsonderzoek en –beleid te ondersteunen, onnodige kosten te vermijden, alle betrokkenen, en vooral de patiënt, te empoweren, en de administratieve lasten voor patiënten en zorgverleners te verlagen. Maar uiteraard moet de inzet daarvan gebeuren op een goed beveiligde manier en met de nodige waarborgen voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de patiënt en van het beroepsgeheim van de zorgverlener.

L’échange d’informations électroniques dans les soins de santé en Belgique

La gestion et l’échange électroniques d’informations offrent d’énormes possibilités afin d’améliorer la qualité des soins de santé et la sécurité du patient, de soutenir la recherche et la politique de santé, d’éviter des frais inutiles, d’autonomiser toutes les parties concernées et surtout le patient, et de réduire les charges administratives dans le chef des patients et des prestataires de soins. Leur mise en place doit bien entendu avoir lieu d’une manière dûment sécurisée et avec les garanties nécessaires pour la protection de la vie privée du patient et du secret professionnel du prestataire de soins.

The Belgian personal health viewer and more

The personal health viewer gives every Belgian on line access, with single sign on, to her or his personal health data available at, among others, hospitals, health safes and, soon, sickness funds. To be able to consult the personal data, one must authenticate with the electronic identity card or Itsme. That avoids access by unauthorized persons. Go take a look. It is worth the effort ! In addition, there are many websites that provide useful and reliable information about health without containing personal data. When I come across them while surfing, I will place a link below. May it be an...