eGovernment 3.0 sociale sector

Gegevensmodel

Hanteer volgende principes

 • modelleer via entity-relationship diagrams
  • welke concepten (entities)
  • met welke betekenis
  • met welke eigenschappen
  • met welke onderlinge verhoudingen (relationships)
  • met welke eigenschappen van de onderlinge verhoudingen
 • modelleer zo werkelijkheidsgetrouw en begrijpbaar mogelijk
  • beschrijf feiten of feitelijke toestanden, geen juridische interpretaties ervan in functie van bepaalde regelgeving of bepaalde processen
  • gebruik natuurlijke taal, geen juridische definities
 • modelleer op een hoog niveau van abstractie zodat je nodige wijzigingen maximaal kan aanbrengen in de waardensets van de eigenschappen van entities en relationships ipv in de structuur van het gegevensmodel
 • beperk het gegevensmodel tot de benodigde informatie, maar heb de ambitie om een gegevensmodel op te stellen dat op zeer lange termijn standhoudt
  • zorg dat het gegevensmodel kan worden aangevuld
  • maar dat wat reeds gemodelleerd is niet moet worden gehermodelleerd
 • werk in verschillende lagen van verfijning
 • maak het gegevensmodel publiek toegankelijk en begrijpbaar en zorg dat elkeen die regelgeving of processen uitwerkt zich daarop baseert

Basisconcepten die het gegevensmodel zeker moet bevatten (in oranje: m.i. nog onvoldoende (gestandaardiseerd) uitgewerkt)

 • natuurlijke persoon met
  • identiteit (INSZ, naam, voornamen, …)
  • basiseigenschappen (nationaliteit, burgerlijke staat, geboortegeslacht, genderidentiteit, …)
  • situering in de tijd (geboortedatum, overlijdensdatum, …)
  • situering in de ruimte (geboorteplaats, opeenvolgende hoofdverblijfplaatsen, overlijdensplaats, …)
  • contactgegevens (postadres, telefoonnummer, elektronisch adres, …)
 • organisatie met
  • identiteit (KBO-nummer, naam, …)
  • basiseigenschappen (rechtsvorm, …)
  • situering in de tijd (oprichtingsdatum, …)
  • situering in de ruimte (maatschappelijke zetel, …)
  • contactgegevens (postadres, telefoonnummer, elektronisch adres, …)
 • gezinsverhouding
  • tussen natuurlijke personen onderling
  • situering in de tijd (begindatum, einddatum, …)
  • situering in de ruimte (hoofdverblijfplaats)
  • specifieke eigenschappen van de gezinsverhouding (gezinspositie, …)
 • arbeidsverhouding
  • tussen natuurlijke persoon enerzijds en natuurlijke persoon en organisatie anderzijds
  • situering van de verhouding in de tijd (begindatum, einddatum, …)
  • situering van de verhouding in de ruimte (arbeidsplaats, …)
  • specifieke eigenschappen van de arbeidsverhouding (soort arbeidsovereenkomst, …)
 • verhouding tussen natuurlijke persoon en instelling van sociale zekerheid
  • situering van de verhouding in de tijd (begindatum, einddatum, …)
  • specifieke eigenschappen van de verhouding
 • andere verhoudingen tussen
  • natuurlijke personen onderling
  • natuurlijke personen en organisaties
  • organisaties onderling
  • met voor elke verhouding
   • aard van de verhouding
   • situering in de tijd (begindatum, einddatum, …)
   • situering in de ruimte
   • specifieke eigenschappen van de verhouding
 • inkomen
  • uit arbeidsverhouding(en)
  • uit andere bronnen
 • arbeidstijd en daarmee gelijkgestelde tijd
 • sociale rechten en statuten
 • werkmelding
  • binnen welke verhouding(en)
  • situering in de tijd (beginmoment, eindmoment, …)
  • situering in de ruimte (plaats/zone van tewerkstelling, …)
  • met welke hulpmiddelen (voertuig, …)