Frank Robben - computer scientist, lawyer, civil servant & lecturer

Hergebruik en publiek-private samenwerking voor mobiele authenticatie en e-wallet

Shared services, multifunctioneel hergebruik van elektronische diensten en componenten, en publiek-private samenwerking zijn troefkaarten voor eGovernment en eHealth. Zelf leid ik 2 openbare instellingen van sociale zekerheid, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) en het eHealth-platform, en 1 non-for-profit samenwerkingsverband tussen overheidsdiensten, Smals vzw. Alle relevante deeldiensten en componenten die deze organisaties hebben ontwikkeld, zijn gratis (her)bruikbaar en staan publiek gedocumenteerd op de respectievelijke websites, zoals de basisdiensten aangeboden door het eHealth-platform of de ReUse cataloog van Smals vzw. Ik ben mede-initiatiefnemer van de G-Cloud, die tal van shared services aanbiedt aan de overheidsdiensten, met aanzienlijke kostenbesparingen tot gevolg....

Electronic information exchange in the Belgian healthcare system

Electronic information management and electronic information exchange offer enormous potential for increasing healthcare quality and patient safety, supporting health research and policy, avoiding unnecessary costs, empowering all stakeholders, especially the patient, and reducing the administrative burden on patients and healthcare providers. But of course it must be used in a secure way and with the necessary safeguards to protect the privacy of the patient and the professional secrecy of the healthcare provider.

Uitdagingen inzake gegevensbescherming

Inleiding Ik heb ontslag genomen als extern lid van het Kenniscentrum van de Gegevensbeschermingsautoriteit (hierna GBA) omdat ik niet wenste dat België omwille van mijn functie bij de GBA zou worden gedagvaard bij het Europees Hof van Justitie wegens een vermeend gebrek aan onafhankelijkheid van de GBA. Uiteraard is een onafhankelijke werking van de GBA cruciaal. Persoonlijk ben en blijf ik van oordeel dat mijn functie bij de GBA geen probleem van onafhankelijkheid stelde. Maar de openbare sfeerschepping, die overigens mede werd geïnitieerd door bepaalde (inmiddels ex-) directieleden van de GBA met onjuiste verklaringen, maakten een verder sereen debat onmogelijk....

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en het eHealth-platform: ‘big brother’ of ‘data protection by design’?

Wat verkiest u ? U hebt recht op een tegemoetkoming voor personen met een handicap of een leefloon. Op basis hiervan hebt u ook recht op het sociaal tarief voor water, gas en elektriciteit, een verminderd tarief voor het openbaar vervoer en een vrijstelling van de gemeentelijke afvaltaks. Wenst u een heleboel papieren attesten te ontvangen die u vervolgens zelf naar tal van instanties moet versturen om in aanmerking te komen voor deze aanvullende voordelen ? Of wilt u liever dat al deze instanties u automatisch deze voordelen toekennen, nadat ze elektronisch op de hoogte werden gebracht dat u aan de...

Ontslag uit mijn functie van extern lid van het Kenniscentrum van de Gegevensbeschermingsautoriteit

Gisteravond, op 7 februari 2022, heb ik aan de voorzitster van De Kamer via deze brief mijn ontslag aangeboden uit mijn functie als extern lid van het Kenniscentrum van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). In de voorbije jaren heb ik gevochten voor een krachtige bescherming van onze privacy, in een verantwoord evenwicht tussen alle grondrechten. Ik heb dit altijd gedaan in totale onafhankelijkheid. Ik blijf de overtuiging trouw dat de GBA alle grondrechten in de Belgische Grondwet en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie moet verdedigen. Daarom heb ik de voorbij jaren mijn multidisciplinaire expertise voortdurend ingezet voor de...

Missie, organisatiestructuur en werking van Smals vzw

Missie van Smals Smals vzw werd opgericht in 1939 om de kassen voor kinderbijslag toe te laten gebruik te maken van de toenmalig moderne mechanografische systemen. In zijn essentie heeft Smals nog steeds dezelfde missie. Statutair stelt Smals zich tot doel haar leden te ondersteunen op het vlak van informatiebeheer en aanverwante materies ter bevordering van een geïntegreerde ICT-dienstverlening. Ze functioneert daarbij als een kostendelende vereniging waaraan opdrachten als inbesteding rechtstreeks kunnen worden toevertrouwd. Smals richt zich op de overheidsinstellingen in de sociale en gezondheidssector en op activiteiten die voor alle overheidsinstellingen schaaleffecten en synergiën kunnen tot stand brengen. Resources...

De bescherming van onze privacy verdient een eerlijk en sereen debat

De laatste tijd haalt de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) regelmatig de pers, en lang niet altijd in een positief kader. Dat is spijtig. Onze burgers hebben immers recht op een volwaardige bescherming van hun privacy, zonder daarbij hun andere grondrechten te verliezen, zoals het recht op gezondheid, sociale bescherming of veiligheid. Ze hebben ook recht op correcte informatie. Al meer dan 30 jaar werk ik zelf mee aan privacybescherming binnen de Belgische overheden vanuit mijn basisvisie: benut de meerwaarde van informatisering en beveilig daarbij zeer degelijk de persoonsgegevens. Zorg voor een goed evenwicht tussen de grondrechten met degelijke structurele, organisatorische en ICT-technische...

Gegevensbescherming verdient een eensgezinde en multidisciplinaire aanpak

De laatste weken verschijnen in de pers regelmatig signalen over spanningen binnen de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Meningen kunnen verschillen, zeker. Maar over de uitgangspunten en de basisvisie zou dat niet mogen. De GBA moet ervoor zorgen dat burgers terecht vertrouwen kunnen hebben in de verwerking van hun persoonsgegevens door om het even wie. In de overheid en de private sector. Moderne technologieën kunnen enorme voordelen en toegevoegde waarde bieden. Maar ze moeten worden ingezet met de juiste waarborgen voor het grondrecht op gegevensbescherming. De GBA heeft de belangrijke opdracht om hiertoe bij te dragen en hierop toe te zien. Ze werkt...

Pano – De hoge prijs van een rondje zwartepieten in de media

Eind januari werd ik gevraagd om een interview over contactopsporing voor Pano, een programma van de VRT-nieuwsdienst, die ik doorgaans respecteer om zijn diepgang en nuance. De setting van het interview was zeer bijzonder en de reportage bevatte uiteindelijk veel onjuiste informatie. Hieronder gaan enkele bedenkingen over de aspecten waarbij ik betrokken ben. Het is alvast merkwaardig dat de basiskritiek op het ICT-systeem wordt geuit door een aantal personen die het systeem mee hebben uitgedacht. En er is bij de behoeftenbepaling wel degelijk zeer goed naar hen geluisterd. Enkele feiten Organisaties waarover ik de leiding heb, werden op 19 april...

The Belgian personal health viewer and more

The personal health viewer gives every Belgian on line access, with single sign on, to her or his personal health data available at, among others, hospitals, health safes and, soon, sickness funds. To be able to consult the personal data, one must authenticate with the electronic identity card or Itsme. That avoids access by unauthorized persons. Go take a look. It is worth the effort ! In addition, there are many websites that provide useful and reliable information about health without containing personal data. When I come across them while surfing, I will place a link below. May it be an...