Other

EU regulation

Decision No 573/2014/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on enhanced cooperation between Public Employment Services (PES)

Belgian federal regulation

Wetboek van Strafvordering van 17 november 1808 (artikelen 88bis t.e.m. 90decies)

Overzicht regelgeving ambtenarenzaken

Wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut

Wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg

Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (artikelen 3bis m.b.t. elektronische handtekening en 3ter m.b.t. elektronische archiveringsdienst)

Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (artikel 92bis m.b.t. samenwerkingsakkoorden)

Koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels

Boekhoudplan voor de instellingen van sociale zekerheid – Commissie voor normalisatie van de boekhouding van de instellingen van openbaar nut van de sociale zekerheid

Wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen (artikelen 71 t.e.m. 77 m.b.t. elektronisch stemmen)

CAO nr. 109 van 12 februari 2014 betreffende de motivering van het ontslag

Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten

Wet van 17 maart 2019 betreffende de invoering van een mobiliteitsbudget

Belgian regional regulation

Decreet van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp