Digital society & eGovernment

EU regulation

Regulation 2252/2004 on standards for security features and biometrics in passports and travel documents issued by Member States

Regulation 383/2012 laying down technical requirements with regard to driving licences which include a storage medium (microchip)

eIDAS Regulation 910/2014Website of the European Commission on eIDAS Regulation
(Implementing regulation (EU) 2015/1501 on the interoperability frameworkImplementing regulation (EU) 2015/1502 on the assurance levelsEU trusted list of trust service providers)

Web accessibility regulation

Regulation 2018/1724 establishing a single digital gateway to provide access to information, to procedures and to assistance and problem-solving services

Regulation 2019/1157 on strengthening the security of identity cards of Union citizens and of residence documents issued to Union citizens and their family members exercising their right of free movement

Data Governance Act 2022/868 – Website European Commission on Data Governance Act

Digital Markets Act 2022/1925 (DMA) – Digital Services Act 2022/2065 (DSA)DSA/DMA package

Data Act 2023/2854Website European Commission on Data Act

Interoperable Europe Act 2024/903Website European Commission on Interoperable Europe

Legislation on open data and the re-use of public sector information

Belgian cooperation agreements

Samenwerkingsakkoord van 17 november 2006 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franstalige Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap betreffende het wederzijds consulteren bij het opstellen van regelgeving inzake elektronische communicatienetwerken, het uitwisselen van informatie en de uitoefening van de bevoegdheden met betrekking tot elektronische communicatienetwerken door de regulerende instanties bevoegd voor telecommunicatie of radio-omroep en televisie

Belgian federal regulation

BOSA – DG Digital Transformation

Wet van 15 augustus 2012 houdende oprichting en organisatie van een federale dienstenintegrator

KB van 22 oktober 2017 tot vaststelling van de voorwaarden, de procedure en de gevolgen van de erkenning van diensten voor elektronische identificatie voor overheidstoepassingen

Wet van 18 juli 2017 inzake elektronische identificatie

Wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstantiesKoninklijk besluit van 5 december 2019 tot aanduiding van de instantie die toezicht houdt op de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties, en tot vaststelling van de toezichtmethodiek

Wet van 27 februari 2019 inzake de elektronische uitwisseling van berichten via de eBoxKoninklijk besluit van 2 juni 2019 tot vaststelling van de voorwaarden, de procedure en de gevolgen van de erkenning van dienstverleners voor elektronische uitwisseling van berichten via eBox

eGov Select

Wet van 17 juli 2001 betreffende de machtiging voor de federale overheidsdiensten om zich te verenigen met het oog op de uitvoering van werkzaamheden inzake informatiebeheer en informatieveiligheid

Electronic identity card

Legislation on the electronic identity card

Proof that an electronic signature put by means of the electronic identity card is a qualified electronic signature

National register & population registers

Wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen

Wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten

Wet van 25 november 2018 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het Rijksregister en de bevolkingsregisters
(Parlementaire Stukken)

Only once

Wet van 5 mei 2014 houdende verankering van het principe van de unieke gegevensinzameling in de werking van de diensten en instanties die behoren tot of taken uitvoeren voor de overheid en tot vereenvoudiging en gelijkschakeling van elektronische en papieren formulieren

Social sector

Wet van 24 februari 2003 betreffende de modernisering van het beheer van de sociale zekerheid en betreffende de elektronische communicatie tussen ondernemingen en de federale overheid

Sociaal strafwetboek van 6 juni 2010 (in het bijzonder Boek 1 – Titel 5 – Hoofdstuk 5)

Belgian regional regulation

Flemish region

Decreet van de Vlaamse Overheid van 13 juli 2012 houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator

Walloon region & french community

Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française du 23 mai 2013 portant sur le développement d’une initiative commune en matière de partage de données et sur la gestion conjointe de cette initiative

Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française du 15 mai 2014 portant exécution de l’accord de coopération du 23 mai 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française portant sur le développement d’une initiative commune en matière de partage de données et sur la gestion conjointe de cette initiative

Brussels-capital region

Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 8 mei 2014 betreffende de oprichting en organisatie van een gewestelijke dienstenintegrator