Category: Data protection

Het rechtskarakter van de beraadslagingen van het Informatieveiligheidscomité (IVC)

Overeenkomstig artikel 46, § 2, eerste lid  van de wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en artikel 35/1, § 4, eerste lid van de wet houdende oprichting en organisatie van een federale dienstenintegrator (beide gewijzigd door de wet van 5 september 2018 tot oprichting van het Informatieveiligheidscomité) vaardigt het Informatieveiligheidscomité (IVC) beraadslagingen uit met een algemene bindende draagwijdte tussen partijen en jegens derden. De beraadslagingen mogen niet in strijd zijn met hogere rechtsnormen. De beraadslagingen van het IVC zijn administratieve rechtshandelingen De beraadslagingen van het Informatieveiligheidscomité zijn eenzijdige uitvoerbare openbare rechtshandelingen van een administratief...

Uitdagingen inzake gegevensbescherming

Een voortdurende evenwichtsoefening Artikel 1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of, in het Engels, GDPR) luidt als volgt: Bij deze verordening worden regels vastgesteld betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van persoonsgegevens. Deze verordening beschermt de grondrechten en de fundamentele vrijheden van natuurlijke personen en met name hun recht op bescherming van persoonsgegevens. Het vrije verkeer van persoonsgegevens in de Unie wordt noch beperkt noch verboden om redenen die verband houden met de bescherming van natuurlijke personen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. De AVG streeft...

De bescherming van onze privacy verdient een eerlijk en sereen debat

De laatste tijd haalt de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) regelmatig de pers, en lang niet altijd in een positief kader. Dat is spijtig. Onze burgers hebben immers recht op een volwaardige bescherming van hun privacy, zonder daarbij hun andere grondrechten te verliezen, zoals het recht op gezondheid, sociale bescherming of veiligheid. Ze hebben ook recht op correcte informatie. Al meer dan 30 jaar werk ik zelf mee aan privacybescherming binnen de Belgische overheden vanuit mijn basisvisie: benut de meerwaarde van informatisering en beveilig daarbij zeer degelijk de persoonsgegevens. Zorg voor een goed evenwicht tussen de grondrechten met degelijke structurele, organisatorische en ICT-technische...

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en het eHealth-platform: ‘big brother’ of ‘data protection by design’?

Wat verkiest u ? U hebt recht op een tegemoetkoming voor personen met een handicap of een leefloon. Op basis hiervan hebt u ook recht op het sociaal tarief voor water, gas en elektriciteit, een verminderd tarief voor het openbaar vervoer en een vrijstelling van de gemeentelijke afvaltaks. Wenst u een heleboel papieren attesten te ontvangen die u vervolgens zelf naar tal van instanties moet versturen om in aanmerking te komen voor deze aanvullende voordelen ? Of wilt u liever dat al deze instanties u automatisch deze voordelen toekennen, nadat ze elektronisch op de hoogte werden gebracht dat u aan de...

Gegevensbescherming verdient een eensgezinde en multidisciplinaire aanpak

De laatste weken verschijnen in de pers regelmatig signalen over spanningen binnen de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Meningen kunnen verschillen, zeker. Maar over de uitgangspunten en de basisvisie zou dat niet mogen. De GBA moet ervoor zorgen dat burgers terecht vertrouwen kunnen hebben in de verwerking van hun persoonsgegevens door om het even wie. In de overheid en de private sector. Moderne technologieën kunnen enorme voordelen en toegevoegde waarde bieden. Maar ze moeten worden ingezet met de juiste waarborgen voor het grondrecht op gegevensbescherming. De GBA heeft de belangrijke opdracht om hiertoe bij te dragen en hierop toe te zien. Ze werkt...