Huidige beroepsactiviteiten

Sinds 1985 is Frank een continue drijvende kracht achter de administratieve vereenvoudiging, de procesoptimalisatie en informatisering in de Belgische sociale sector, de gezondheidssector en de overheidssector. Frank besteedt hierbij bijzondere aandacht aan de principes van informatieveiligheid- en gegevensbescherming-bij-ontwerp.

Sinds 1991 is Frank administrateur-generaal van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ), een openbare instelling die hij heeft geconcipieerd en opgericht. De KSZ werkt de eGovernmentstrategie uit voor de Belgische sociale sector, bevordert de procesoptimalisatie, coördineert de uitvoering van eGovernmentprojecten (zoals het socialezekerheidsportaal) en organiseert een veilige elektronische gegevensuitwisseling tussen alle actoren in de sector, ondernemingen en burgers. Het globale eGovernmentprogramma van de Belgische sociale sector heeft een Good Practice Label verkregen in het kader van het eGovernment Good Practice Framework van de Europese Commissie. De KSZ werd in 2004 bekroond met een eerste Belgische eGovernment Champion Award, in 2006 met een prestigieuze United Nations Public Service Award for eGovernment, in 2007 met een European Public Service Award, in 2008 met een tweede Belgische eGovernment Champion Award, in 2019 met een Good Practice Award for Europe van de International Social Security Association (ISSA), en werd verkozen tot federale overheidsorganisatie van het jaar 2014.

Op basis van zijn ervaring en het succes behaald in de sociale sector, werd Frank in 2000 door de Belgische Regering aangezocht om een federaal eGovernment-masterplan uit te werken en om de oprichting voor te bereiden van een nieuwe Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict) die in 2017 is omgevormd tot de DG Vereenvoudiging & Digitalisering. Deze dienst is verantwoordelijk voor de coördinatie van eGovernment-projecten in de Belgische federale overheid. In die functie ontwikkelde Frank o.a. de concepten van de elektronische identiteitskaart, van de Kruispuntbank Ondernemingen, van de federale dienstenintegrator en van het federale portaal www.Belgium.be.

In 2004 werd Frank aangesteld als gedelegeerd bestuurder van Smals, de voornaamste non-profit ICT-dienstverlener in de Belgische socialezekerheidssector, en verkozen tot Belgian Top Employer 2024 door het Top Employers Institute.

In 2007 werd Frank opnieuw door de Belgische Regering benaderd om het eHealth-platform op te zetten. Het eHealth-platform is een openbare instelling belast met de organisatie en de ondersteuning van een goed beveiligde elektronische gegevensuitwisseling tussen alle actoren in de gezondheidssector met het oog op een verhoging van de kwaliteit van de zorg en de patiëntveiligheid, de vermindering van de administratieve lasten voor patiënten en zorgverleners, en de ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek op het vlak van gezondheid. Sedert 2008 is Frank ook administrateur-generaal van het eHealth-platform. Om redenen van bescherming van de persoonlijke levenssfeer, is het eHealth-platform strikt gescheiden van de KSZ. Het eHealth-platform werd in 2019 bekroond met een Sharing & Reuse Award van de Europese Commissie.

In 2014 lanceerde Frank samen met een aantal collega’s de ontwikkeling van een government cloud (G-Cloud). Het G-Cloud initiatief werd in 2016 bekroond met de Belgische eGovernment Champion Award.

In 2020 werd Frank door de Belgische federale regering en deelregeringen gevraagd om de ontwikkeling te coördineren van de informatiesystemen nodig voor het bestrijden van de COVID-19 pandemie, en om hun wettelijke omkadering uit te werken. Drie van de ontwikkelde toepassingen werden eind 2020 bekroond met een Belgische eGovernment & Smart City (Champion) Award.

In 2023-2024 stuurde Frank mee de ontwikkeling aan van de eIDAS-2 conforme Belgische portemonnee voor elektronische identiteit MyGov.be, en in het bijzonder het gebruik ervan in de sociale en gezondheidssector.

Frank Robben is voorts bestuurder bij Familiehulp, lid van de stuurgroep van de Belgische federale Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging en lid van de adviesraad van Passwerk, een onderneming die de competenties van personen met een autismespectrumstoornis inzet bij het testen van software.

Frank Robben is Belgisch vertegenwoordiger in verschillende commissies en werkgroepen van de Europese Unie met betrekking tot eGovernment, ICT, sociale zekerheid en eGezondheid.

Frank doceert het vak ‘Electronic data management in social security’ in de Master of European Social Security van de K.U. Leuven. Hij is lid van het redactiecomité van het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid en schreef meer dan 120 publicaties over eGovernment, eHealth, management, ICT-recht en sociale zekerheid.

Frank werd verkozen tot Vlaams overheidsmanager van het jaar 2005.