Categorie: Gegevensbescherming

Het rechtskarakter van de beraadslagingen van het Informatieveiligheidscomité (IVC)

Wettelijke regeling Overeenkomstig artikel 46, § 2, tweede lid  van de wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en artikel 35/1, § 4, tweede lid van de wet houdende oprichting en organisatie van een federale dienstenintegrator (beide gewijzigd door de wet van 23 november 2023 betreffende maatregelen van bestuurlijke politie inzake reisbeperkingen en het passagier lokalisatie formulier en houdende wijzigingen van diverse wetsbepalingen betreffende het informatieveiligheidscomité) hebben de beraadslagingen van het Informatieveiligheidscomité een beperkte en technische draagwijdte en beschrijven ze voor een bepaalde situatie en voor een bepaalde tijd de toepassing van de essentiële elementen...

Uitdagingen inzake gegevensbescherming

Inleiding Ik heb ontslag genomen als extern lid van het Kenniscentrum van de Gegevensbeschermingsautoriteit (hierna GBA) omdat ik niet wenste dat België omwille van mijn functie bij de GBA zou worden gedagvaard bij het Europees Hof van Justitie wegens een vermeend gebrek aan onafhankelijkheid van de GBA. Uiteraard is een onafhankelijke werking van de GBA cruciaal. Persoonlijk ben en blijf ik van oordeel dat mijn functie bij de GBA geen probleem van onafhankelijkheid stelde. Maar de openbare sfeerschepping, die overigens mede werd geïnitieerd door bepaalde (inmiddels ex-)directieleden van de GBA met onjuiste verklaringen, maakten een verder sereen debat onmogelijk. Ik...

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en het eHealth-platform: ‘big brother’ of ‘data protection by design’?

Wat verkiest u ? U hebt recht op een tegemoetkoming voor personen met een handicap of een leefloon. Op basis hiervan hebt u ook recht op het sociaal tarief voor water, gas en elektriciteit, een verminderd tarief voor het openbaar vervoer en een vrijstelling van de gemeentelijke afvaltaks. Wenst u een heleboel papieren attesten te ontvangen die u vervolgens zelf naar tal van instanties moet versturen om in aanmerking te komen voor deze aanvullende voordelen ? Of wilt u liever dat al deze instanties u automatisch deze voordelen toekennen, nadat ze elektronisch op de hoogte werden gebracht dat u aan de...

Ontslag uit mijn functie van extern lid van het Kenniscentrum van de Gegevensbeschermingsautoriteit

Gisteravond, op 7 februari 2022, heb ik aan de voorzitster van De Kamer via deze brief mijn ontslag aangeboden uit mijn functie als extern lid van het Kenniscentrum van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). In de voorbije jaren heb ik gevochten voor een krachtige bescherming van onze privacy, in een verantwoord evenwicht tussen alle grondrechten. Ik heb dit altijd gedaan in totale onafhankelijkheid. Ik blijf de overtuiging trouw dat de GBA alle grondrechten in de Belgische Grondwet en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie moet verdedigen. Daarom heb ik de voorbij jaren mijn multidisciplinaire expertise voortdurend ingezet voor de...

De bescherming van onze privacy verdient een eerlijk en sereen debat

De laatste tijd haalt de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) regelmatig de pers, en lang niet altijd in een positief kader. Dat is spijtig. Onze burgers hebben immers recht op een volwaardige bescherming van hun privacy, zonder daarbij hun andere grondrechten te verliezen, zoals het recht op gezondheid, sociale bescherming of veiligheid. Ze hebben ook recht op correcte informatie. Al meer dan 30 jaar werk ik zelf mee aan privacybescherming binnen de Belgische overheden vanuit mijn basisvisie: benut de meerwaarde van informatisering en beveilig daarbij zeer degelijk de persoonsgegevens. Zorg voor een goed evenwicht tussen de grondrechten met degelijke structurele, organisatorische en ICT-technische...

Gegevensbescherming verdient een eensgezinde en multidisciplinaire aanpak

De laatste weken verschijnen in de pers regelmatig signalen over spanningen binnen de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Meningen kunnen verschillen, zeker. Maar over de uitgangspunten en de basisvisie zou dat niet mogen. De GBA moet ervoor zorgen dat burgers terecht vertrouwen kunnen hebben in de verwerking van hun persoonsgegevens door om het even wie. In de overheid en de private sector. Moderne technologieën kunnen enorme voordelen en toegevoegde waarde bieden. Maar ze moeten worden ingezet met de juiste waarborgen voor het grondrecht op gegevensbescherming. De GBA heeft de belangrijke opdracht om hiertoe bij te dragen en hierop toe te zien. Ze werkt...