Reactie op post van prof. dr. Jacques Folon

Ik vind me helemaal niet terug in het beeld dat sommigen van mij nu al maanden op een georchestreerde en eenzijdige manier proberen te schetsen.

Ik ben zeer begaan met respect van grondrechten, dat zit in mijn genen. Iedereen waarmee ik heb samengewerkt, zal dat kunnen getuigen. Niet alleen het grondrecht op gegevensbescherming, maar ook bijvoorbeeld grondrechten op sociale bescherming en gezondheid.

De eerste wet in België die degelijke bepalingen bevatte inzake gegevensbescherming, was de wet tot oprichting van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) uit 1990, die ik voor een groot deel heb mogen uitschrijven. Het is bijvoorbeeld die wet

  • die de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer heeft ingesteld bij het Parlement
  • die een onafhankelijk Informatieveiligheidscomité (toen onder een andere naam), aangesteld door het Parlement, heeft ingesteld om zeer precies via bestuursmaatregelen te bepalen welke gegevensuitwisselingen al dan niet mogelijk zijn met respect van basisprincipes zoals het finaliteitsbeginsel, het proportionaliteitsbeginsel en het nemen van gepaste veiligheidsmaatregelen
  • die met de KSZ een clearing house heeft ingesteld om bij de concrete gegevensuitwisseling preventief na te gaan of aan de voorwaarden vastgelegd door het Informatieveiligheidscomité is voldaan
  • die – in 1990, 26 jaar voor de AVG – reeds DPO’s instelde bij de instellingen van sociale zekerheid
  • die radicaal heeft gekozen voor decentrale gegevensopslag als alternatief voor massieve gegevensbanken
  • die ervoor heeft gezorgd dat er sedert begin van de jaren ’90 reeds minimale informatieveiligheidsnormen waren in de sociale sector.

Maar het is ook die wet die ervoor zorgt

  • dat personen met een handicap automatisch kunnen genieten van het sociaal tarief voor water, gas of elektriciteit zonder daartoe te moeten rondzeulen met attesten
  • dat de ondernemingen en burgers jaarlijks samen 1 miljard euro uitsparen aan onnodige administratieve lasten (berekening van het Planbureau)
  • dat de sociale uitkeringen terecht komen bij degenen die er recht op hebben, maar fraude vermijdt.

Nooit heb ik, zoals u suggereert, de voorbije 2 jaar in het Kenniscentrum deelgenomen aan beraadslagingen over ontwerpteksten die ik mee heb geschreven. En ik heb me uit eigen beweging teruggetrokken, niet onder dwang van de voorzitster van het Kenniscentrum, zoals sommigen insinueren.

Nooit heb ik, zoals u insinueert, mensen rechtstreeks of onrechtstreeks onder druk gezet zodat ze hun mening niet zouden kunnen vertolken in een vrije tribune of uit angst anonieme klachten moesten indienen.

Ik ben van oorsprong een wetenschapper en alle ideeën om tot een beter evenwicht te komen tussen de vermelde grondrechten, omarm ik zeer graag.

Mijn – naar mijn opinie genuanceerde – meningen schrijf ik uit op deze website, in de 2 landstalen.

Ik heb de indruk dat sommigen om diverse redenen niet akkoord zijn met de wijze waarop ik grondrechten vanuit een multidisciplinaire aanpak met mekaar probeer te verzoenen. Dit terwijl mijn aanpak aan de KSZ internationale erkenning heeft opgeleverd vanwege oa de Verenigde Naties, de Wereldbank en de Europese Commissie.

Ipv een inhoudelijk debat aan te gaan, wordt op de man gespeeld, met insinuaties en sfeerschepping.

Heb aub eens de moed om in een constructieve sfeer over de grond van de zaak te praten: hoe alle grondrechten in goed onderling evenwicht respecteren en promoten. Dat is een maatschappelijk zeer belangrijke opgave.

U vergist zich echt van vijand.

Overigens zijn de technieken die sommige personen (ik geef u het voordeel van de twijfel) erop nahouden om mij, soms uit vermoedelijk eigenbelang, als een gevaar af te schilderen, niet gepast in een democratische rechtsstaat, waarnaar dezelfde personen graag verwijzen.

Ik ben graag beschikbaar voor een open debat, zonder a priori’s. En los van wat het Parlement snel zal moeten doen om het vertrouwen van de Europese Commissie te blijven genieten, en waaraan ik 200% zal meewerken.