Regulation on health

EU regulation

Directive 2011/24/EU on the application of patients’ rights in cross-border healthcare

Overview of European and Belgian legislation on medical devices (FAGG-AFMPS)

Regulation (EU) 2017/745 on medical devicesWhite paper NictizFlowchart Nictiz

Regulation (EU) 2017/746 on in vitro diagnostic medical devices

Belgian regulation

Strafwetboek van 8 juni 1867 (artikel 458 m.b.t. medisch beroepsgeheim) – Beroepsgeheim en hulpverlening (ISR)

[Koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen]

Koninklijk besluit van 10 augustus 1987 tot vaststelling van de regels met betrekking tot de samenstelling en de werking van de medische raad in uitvoering van de artikelen 24, 25 en 26 van de wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen

Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt

Gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen

Gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen

Code van medische deontologie van 3 mei 2018Gecommentarieerde code van medische deontologie

Code de déontologie médicale du 3 mai 2018Code de déontologie médicale commenté

Wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg
(Parlementaire Stukken)