Regulation on eHealth

Belgian federal regulation

Wet van 13 december 2006 houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid (Hoofdstuk VII – Informatieveiligheidscomité – Kamer sociale zekerheid en gezondheid)

Wet van 15 december 2013 met betrekking tot medische hulpmiddelen (Titel 3 – Hoofdstuk 2 – Traceerbaarheid)

Koninklijk besluit van 30 juni 2017 tot bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent aan de huisartsen voor gebruik van telematica en het elektronisch beheer van de medische dossiers

Wet van 30 oktober 2018 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (Hoofdstuk XIII – Verplicht elektronisch voorschrift)
(Koninklijk besluit  van 5 mei 2019 betreffende het verplicht gebruik van het elektronisch voorschrift van geneesmiddelen voor ambulante patiënten)

Belgian regional regulation

Decreet van de Vlaamse Overheid van 25 april 2014 betreffende de organisatie van het netwerk voor de gegevensdeling tussen de actoren in de zorg