Other regulation

EU regulation

eIDAS Regulation 910/2014Website of the European Commission on eIDAS Regulation
(Implementing regulation (EU) 2015/1501 on the interoperability frameworkImplementing regulation (EU) 2015/1502 on the assurance levelsEU trusted list of trust service providers)

Belgian federal regulation

Wetboek van Strafvordering van 17 november 1808 (artikelen 88bis t.e.m. 90decies)

Overzicht regelgeving ambtenarenzaken

Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (artikelen 3bis m.b.t. elektronische handtekening en 3ter m.b.t. elektronische archiveringsdienst)

Koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels

Wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen (artikelen 71 t.e.m. 77 m.b.t. elektronisch stemmen)

CAO nr. 109 van 12 februari 2014 betreffende de motivering van het ontslag

Wet van 18 juli 2017 inzake elektronische identificatie

Belgian regional regulation

Decreet van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp