eGovernment

EU regulation

Regulation 2252/2004 on standards for security features and biometrics in passports and travel documents issued by Member States

Regulation 383/2012 laying down technical requirements with regard to driving licences which include a storage medium (microchip)

Regulation 2018/1724 establishing a single digital gateway to provide access to information, to procedures and to assistance and problem-solving services

Regulation 2019/1157 on strengthening the security of identity cards of Union citizens and of residence documents issued to Union citizens and their family members exercising their right of free movement

Legislation on open data and the re-use of public sector information

Proposal of data governance act

Belgian federal regulation

BOSA – DG Digital Transformation

Wet van 15 augustus 2012 houdende oprichting en organisatie van een federale dienstenintegrator

KB van 22 oktober 2017 tot vaststelling van de voorwaarden, de procedure en de gevolgen van de erkenning van diensten voor elektronische identificatie voor overheidstoepassingen

Wet van 27 februari 2019 inzake de elektronische uitwisseling van berichten via de eBoxOntwerp van KB tot vaststelling van de voorwaarden, de procedure en de gevolgen van de erkenning van dienstverleners voor elektronische uitwisseling van berichten via de eBox

Electronic identity card

Legislation on the electronic identity card

Proof that an electronic signature put by means of the electronic identity card is a qualified electronic signature

National Register

Wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen

Wet van 25 november 2018 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het Rijksregister en de bevolkingsregisters
(Parlementaire Stukken)

Only once

Wet van 5 mei 2014 houdende verankering van het principe van de unieke gegevensinzameling in de werking van de diensten en instanties die behoren tot of taken uitvoeren voor de overheid en tot vereenvoudiging en gelijkschakeling van elektronische en papieren formulieren

Social sector

Wet van 24 februari 2003 betreffende de modernisering van het beheer van de sociale zekerheid en betreffende de elektronische communicatie tussen ondernemingen en de federale overheid

Sociaal strafwetboek van 6 juni 2010 (in het bijzonder Boek 1 – Titel 5 – Hoofdstuk 5)

Belgian regional regulation

Flemish region

Decreet van de Vlaamse Overheid van 13 juli 2012 houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator

Walloon region & french community

Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française du 23 mai 2013 portant sur le développement d’une initiative commune en matière de partage de données et sur la gestion conjointe de cette initiative

Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française du 15 mai 2014 portant exécution de l’accord de coopération du 23 mai 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française portant sur le développement d’une initiative commune en matière de partage de données et sur la gestion conjointe de cette initiative

Brussels-capital region

Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 8 mei 2014 betreffende de oprichting en organisatie van een gewestelijke dienstenintegrator