Regulation on eGovernment

EU regulation

Regulation 2018/1724 establishing a single digital gateway to provide access to information, to procedures and to assistance and problem-solving services

BOSA – DG Digital Transformation

Wet van 15 augustus 2012 houdende oprichting en organisatie van een federale dienstenintegrator

KB van 22 oktober 2017 tot vaststelling van de voorwaarden, de procedure en de gevolgen van de erkenning van diensten voor elektronische identificatie voor overheidstoepassingen

Wet van 27 februari 2019 inzake de elektronische uitwisseling van berichten via de eBoxOntwerp van KB tot vaststelling van de voorwaarden, de procedure en de gevolgen van de erkenning van dienstverleners voor elektronische uitwisseling van berichten via de eBox

National Register

Wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen

Wet van 25 november 2018 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het Rijksregister en de bevolkingsregisters
(Parlementaire Stukken)

Only once

Wet van 5 mei 2014 houdende verankering van het principe van de unieke gegevensinzameling in de werking van de diensten en instanties die behoren tot of taken uitvoeren voor de overheid en tot vereenvoudiging en gelijkschakeling van elektronische en papieren formulieren

Social sector

Wet van 24 februari 2003 betreffende de modernisering van het beheer van de sociale zekerheid en betreffende de elektronische communicatie tussen ondernemingen en de federale overheid

Share