Regulation on data protection

Regulation Council of Europe

Convention n° 108 for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data
(Belgische bekrachtigingswet)

Overview of other legal instruments

EU regulation

General Data Protection Regulation 2016/679Website of the European Commission on Data Protection in the EU

CBSS template for Data Protection Impact Assessment (DPIA)

Belgian federal regulation

CAO nr. 81 van 26 april 2002 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers ten opzichte van de controle op de elektronische on-linecommunicatiegegevens
(Koninklijk besluit van 12 juni 2002 tot algemeen verbindverklaring)

Wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit
(Parlementaire stukken  Reglement van interne orde)

Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens
(Parlementaire Stukken)

Wet van 5 september 2018 tot oprichting van het Informatieveiligheidscomité 
( Parlementaire Stukken Oproep tot kandidaten – Huishoudelijk reglement)

Presentatie Gegevensbeschermingsautoriteit – Informatieveiligheidscomité – Vlaamse Toezichtscommissie

Tabel Informatieveiligheidscomité

Belgian regional regulation

Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 18 juni 2018 houdende aanpassing van decreten aan de AVG

EU jurisdiction about Data Protection Authorities

C-518/07 dd 9/3/2010 (Germany) – C-614/10 dd 16/10/2012 (Austria)C-288/12 dd 8/4/2014 (Hungary)

Share