Other regulation

EU regulation

eIDAS Regulation 910/2014
(Implementing regulation (EU) 2015/1501 on the interoperability frameworkImplementing regulation (EU) 2015/1502 on the assurance levels)

NIS Directive 2016/1148

Belgian regulation

Overzicht regelgeving ambtenarenzaken

Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (artikelen 3bis m.b.t. elektronische handtekening en 3ter m.b.t. elektronische archiveringsdienst)

Koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels

CAO nr. 109 van 12 februari 2014 betreffende de motivering van het ontslag

Wet van 7 april 2019 tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid (NIS-wet)
(Parlementaire Stukken)

Share