Regulation on data protection

General Data Protection Regulation 2016/679: Deutsch – EnglishFrançais – Nederlands

Wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit – Wet van 25 mei 2018  tot wijziging van de wet van 3 december 2017

Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 18 juni 2018 houdende aanpassing van decreten aan de AVG

Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens
(Parlementaire stukken: Wetsontwerp met Memorie van Toelichting  Ingediende amendementen)

Wet van 5 september 2018 tot oprichting van het Informatieveiligheidscomité 
(Parlementair stuk: Wetsontwerp met Memorie van Toelichting Oproep tot kandidaten)
(Huishoudelijk reglement)

Share