Other regulation

EU regulation

eIDAS Regulation 910/2014: EnglishFrançais – Nederlands

NIS Directive 2016/1148: EnglishFrançais – Nederlands

Overview of European and Belgian regulation concerning medical devices

Belgian regulation

Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt

CAO nr. 109 van 12 februari 2014 betreffende de motivering van het ontslag

KB van 22 oktober 2017 tot vaststelling van de voorwaarden, de procedure en de gevolgen van de erkenning van diensten voor elektronische identificatie voor overheidstoepassingen

Wet houdende diverse bepalingen met betrekking tot het Rijksregister en de bevolkingsregisters
(Parlementair stuk: Wetsontwerp met Memorie van Toelichting)

Belgian draft regulation

Voorontwerp van wet NIS

Share