Infotheque

EU regulation

eIDAS Regulation 910/2014: Dutch EnglishFrench

General Data Protection Regulation 2016/679: DutchEnglishFrenchDeutsch

NIS Directive 2016/1148: DutchEnglishFrench

Belgian regulation

Wet van 5 september 2018 tot oprichting van het Informatieveiligheidscomité 
(Parlementair stuk: Wetsontwerp met Memorie van Toelichting)

Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens
(Parlementaire stukken: Wetsontwerp met Memorie van Toelichting  Ingediende amendementen)

Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 18 juni 2018 houdende aanpassing van decreten aan de AVG

Wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit – Wet van 25 mei 2018  tot wijziging van de wet van 3 december 2017

KB van 22 oktober 2017 tot vaststelling van de voorwaarden, de procedure en de gevolgen van de erkenning van diensten voor elektronische identificatie voor overheidstoepassingen

CAO nr. 109 van 12 februari 2014 betreffende de motivering van het ontslag

Belgian draft regulation

Voorontwerp van wet tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid

Miscellaneous

Aanbevelingen goed bestuur in welzijns- en zorgorganisaties

Big data rapport van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

European Interoperability Framework

G-Cloud – Voortgangsrapport juni 2018

Handleiding wetgevingstechniek Raad van State

Template Privacy Impact Assessment

Toegangsmatrix eHealth

Share